Síť prodejen potravin

Aktuální leták

Platba složenek

Platba složenek a hotovosti na bankovní účet

Obchodní podmínky:

platné od: 1.8.2015

Společnost Kubík a.s. je na základě Osvědčení o registraci ze dne 8.6.2010 vydaného Českou národní bankou poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu podle zákona č. 284/2009 Sb. – zákon o platebním styku.
Předmětem nabízené služby je v souladu s vydaným osvědčení a zákonem o platebním styku umožnit zákazníkům provozovny Kubík a.s. platbu zákazníkem předané složenky nebo převod hotových peněz na zákazníkem udaný bankovní účet (dále jen „platební transakce“).
Platbu je možné provést pouze na bankovní účet banky působící v tuzemsku, vedený v tuzemsku, účet vedený v Kč a pouze do částky 20.000,- Kč včetně.

Platební transakce se provádějí v průběhu celé pracovní doby konkrétní provozovny Kubík a.s. Společnost Kubík a.s. garantuje odeslání peněžních prostředků z platební transakce nejpozději následující pracovní den po dni, kdy zákazník transakci zadal. V případě, že z důvodu na straně společnosti Kubík a.s. není dodržena zde uvedená lhůta, je zákazník oprávněn požadovat po společnosti Kubík a.s. zákonný úrok z prodlení. Společnost Kubík a.s. není odpovědná za nedodržení lhůty pro provedení platební transakce, pokud toto nastane z důvodů, která sama nezavinila (nesprávně zadané platební instrukce zákazníkem, selhání technických prostředků na straně přijímající banky apod.)

Platební transakci provádějí výhradně proškolení zaměstnanci společnosti Kubík a.s., kteří obsluhují platební místo (pokladnu) na provozovně Kubík a.s.

Zákazník je povinen předložit pro provedení platební transakce nezbytné informace – číslo účtu příjemce, kód banky příjemce, poukazovanou částku v Kč, variabilní symbol, datum splatnosti, případně další. Zákazník obdrží od obsluhy pokladny formulář, jehož podpisem stvrzuje, že požaduje zaplacení hotovosti dle instrukcí v tomto formuláři uvedených. Platební transakce se uskuteční pouze v případě, že zákazník vlastnoručně před obsluhou pokladny podepíše tento formulář s vyplněnými údaji nezbytnými pro provedení platební transakce a předá obsluze pokladny příslušnou finanční částku v hotovosti, který se skládá z částky platební transakce a částky poplatku za provedení platební transakce. Zároveň zákazník obdrží od obsluhy pokladny jedno vyhotovení tohoto formuláře jako potvrzení o uskutečnění platební transakce.
Okamžikem uskutečnění platební transakce je předání zákazníkem podepsaného formuláře příslušné finanční částky v hotovosti k rukám obsluhy pokladny. Po uskutečnění takové platební transakce již nelze platební transakci zrušit.

Platební transakce nebude provedena (mimo omezení uvedená výše v textu těchto všeobecných podmínek obchodu) v případě, že:
zákazník nepředá obsluze nezbytné údaje pro provedení platební transakce
zákazník vlastnoručně nepodepíše formulář s vyplněnými údaji nezbytnými pro provedení platební transakce
z technických důvodů není možné provést internetové spojení mezi pokladnou na provozovně a centrálou platebních transakcí společnosti Kubík a.s.

Pracovník obsluhy má rovněž právo odmítnout realizaci platební transakce v případě vzniklých pochybností při provádění platební transakce (např. pravost bankovek a jiné důvody, kdy by mohl být porušen zákon).Za provedení platební transakce zaplatí zákazník společnosti Kubík a.s. poplatek dle platného sazebníku platného k datu uskutečnění platební transakce. Pro případ reklamace je zákazník oprávněn obrátit se na vedoucího provozovny, kde se platební transakce uskutečnila. V případě, že zde neuspěje, má právo obrátit se písemně na centrálu platebních transakcí na adrese Kubík a.s., centrála platebních transakcí, Zámecká 7, 57001 Litomyšl. K reklamaci je zákazník povinen předložit originál formuláře o uskutečnění platební transakce podepsaný obsluhou pokladny.

V případě, že částka platební transakce nebude připsána na bankovní účet příjemce ,ten bude vyplněn v souladu s údaji na zákazníkem potvrzeném formuláři a tato částka bude vrácena na bankovní účet společnosti Kubík a.s., vydá společnost Kubík a.s. tuto vrácenou částku pouze tomu, kdo předloží originál formuláře podepsaný obsluhou pokladny z provozovny, kde byla původně realizace platební transakce zadána a kdo podepíše předávací protokol na vrácení částky, přičemž originál formuláře nelze nahradit ověřenou ani prostou fotokopií. Vrácená částka bude snížena o náklady společnosti Kubík a.s. s touto operací spojené.

Společnost Kubík a.s. si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné podmínky obchodu. Nové všeobecné podmínky obchodu budou vždy vyvěšeny nejpozději ode dne jejich účinnosti na všech provozovnách společnosti Kubík a.s., kde k dochází k realizaci platebních transakcí zde uvedených.

SAZBA PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ:
19 Kč při částce platební transakce do 5.000 Kč včetně
30 Kč při částce platební transakce nad 5.000 Kč

V Praze dne 1.8.2015